วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024

ประวัติ

     ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร
     ที่ตั้ง/การติดต่อ
ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 โทรศัพท์ 034 – 421678     
โทรสาร 034-822974  E-Mail : skn_nfedc@nfe.go.th
    สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร เดิมมีชื่อว่า “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร” ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2522 มีสถานะเป็นสถานศึกษาระดับจังหวัด สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 12 ไร่ 40 ตารางวา

     ตั้งอยู่บริเวณข้างวัดกลางอ่างแก้ว ถนนพระราม 2 หมู่ 6 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

     ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกู้ธนาคารโลกมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน -12,556,125- บาท (สิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยได้ทำพิธีเปิดโดยพระเทพสาครมุณี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร วัดสุทธิวาตวราราม ในวันที่ 16 มกราคม 2524 มีนายปรีชา ตงมณี เป็นผู้อำนวยการคนแรก และนายมนตรี ลิมาภิรักษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

     เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาและประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาครเรียก ย่อว่า “สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร” เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว เรียกย่อว่า “กศน. อำเภอ….”